ak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce?

Jak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce oraz rozpoznać ich talenty?

Polski Instytut Kinezjologii Edukacyjnej zaprasza na 3-dniowe specjalistyczne szkolenie Pierwszego Stopnia Gimnastyki Mózgu® dla pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Jest to jedyne w Polsce szkolenie, na którym poznasz praktyczne aplikacje Więcej »

korzyści z Kinezjologii Edukacyjnej

Jak i dlaczego Kinezjologia Edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?

              Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości   jak wspomóc rozwój i proces uczenia się, wykorzystując  naturalny ruch fizyczny. Słowo Edukacyjna– pochodzi od łacińskiego słowa „ educare” Więcej »

Kinezjologia edukacyjna – metoda stymulująca rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Witam serdecznie!

 Nazywam się Aneta Jęczmińska. W 2006 roku ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną. 

Od czasów szkoły średniej jestem zaangażowana prywatnie i zawodowo w działalność edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczą: pełniłam role animatora grup dziecięcych, asystenta osób niepełnosprawnych.

Po obronie pracy magisterskiej pracowałam z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi różnorakimi deficytami rozwojowymi: niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem i zespołem Aspergera, z ADHD i innymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz społecznymi.

Obecnie zajmuję się terapią pedagogiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o podłożu dyslektycznym oraz pracą edukacyjno – terapeutyczną dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, które również są niepełnosprawne fizycznie.

Kinezjologia działa! wpływ ruchu na rozwój i inteligencję udowodniony

Badanie:  Przeprowadzono w szkołach

500 dzieci, uczniów  brało udział w  dodatkowych zajęciach gimnastyki.

Pozostała grupa 460 nie brała udziału w takich zajęciach. Dzieci które miały dodatkowe zajęcia z I  grupy miały lepsze oceny z egzaminów niż dzieci z drugiej grupy.

Badanie:

860 mężczyzn i kobiet biorących udział w  czteromiesięcznych programie ćwiczeniach z aerobiku z szybkim chodzeniem poprawili wyniki w testach umysłowych o 10%  to tylko nieliczne  badania które zostały przeprowadzone.

Ogólnie mówiąc  badania pokazują, że ruch wpływa na  poprawę procesu uczenia.

Ale dopiero najnowsze badania są wstanie wyjaśnić mechanizm wpływu ruchu na proces uczenia się.

Kinezjologia Edukacyjna- szkolenie dla nauczycieli, jak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce i wspomagać ich rozwój

 

OD: Grażyna Wieczorek
Wrocław, 2014

 3-dniowe specjalistyczne szkolenie z Gimnastyki Mózgu® dla pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010.

Szkoła Podstawowa ma być miejscem gdzie, dziecku  ma  zostać udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegającą na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

Zobowiązano nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

W świetle nowej reformy oświatowej stało się koniecznością wyposażenie nauczycieli, pedagogów i psychologów w nowe  umiejętności, które pozwolą sprostać nowym zadaniom jakie zostały na nich narzucone.

… Łatwo z góry narzucić właściwe i rozwojowe wymagania, ale dużo trudniej je wykonać bez odpowiednich narzędzi, czyż nie?

Badania wykonane w Polsce potwierdzają, że Kinezjologia z programem ćwiczeń Gimnastyka Mózgu® jest bardzo skuteczną metodą wspierającą pracę nauczyciela, pedagoga, psychologa i logopedy.

Kurs „Rehabilitacja dzieci ryzyka” w dniach 2.06-6.05.2014

Kurs dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie rehabilitacji medycznej Tel kontaktowy organizatora kursu w Dziekanacie Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu: Anna Zawłodzka 71 784-11-60 ,e-mail: anna.zawlodzka@dwl.am.wroc.pl

 

 Kurs pt. „Rehabilitacja dzieci ryzyka”

w dniach 2-6 czerwca 2014

 Poniedziałek 2. 06. 2014

800-815 Otwarcie kursu

815-945 Rozwój prenatalny dziecka. Neurofizjologiczne podstawy

rozwoju więzi emocjonalnej miedzy matka i dzieckiem. Diagnostyka

i terapia zaburzeń, zespół deprywacji – prof. n med. L. Sadowska

945-1000 Przerwa śniadaniowa

1000 -1045 ADHD u dzieci. Diagnostyka i sposoby terapii- prof. n. med.
L. Sadowska

1045-1130 Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń wzroku u dzieci – dr n. med. M. Mysłek- Prucnal

1130-1215 Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci od urodzenia do końca 3 roku życia wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR)- dr n. o k.f. Anna Maria Choińska

1215-1330 Przerwa obiadowa

1330 - 1545 Zajęcia praktyczne w grupachSporządzanie profilu rozwoju za pomocą testów MFDR w 1, 2 i 3 roku życia. Założenia teoretyczne i podstawy praktycznego stosowania masażu niemowlęcego Shantali. dr n. k. f. A. M. Choińska, prof. n. med. .L.Sadowska

 Wtorek 3. 06. 2014

800-930 Funkcje i struktura ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Rozwój OUN. – prof. n. med. A. Kędzia

930-1045 Patomechanizm wylewów dokomorowych. – prof. n. med.
A. Kędzia

1045-1100 Przerwa śniadaniowa

1100- 1230 Diagnostyka i terapia zaburzeń integracji sensorycznej oraz odruchów u dzieci z trudnościami w uczeniu się. dr n. hum. C. Grzywniak

1230 – 1345 Kinezjologii Edukacyjnej –wykład z ćwiczeniami praktycznymi – mgr G. Wieczorek, dr n. hum. C. Grzywniak

1345- 1430 Przerwa obiadowa

1430- 1645 Ćwiczenia-Sala poznania Świata –Snoezeling-, Sala Integracji Sensorycznej, metody psychopedagogiczne wspomagające proces rehabilitacji dziecka. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – dr n. k.f. A. M. Choińska, mgr Tatiana Jagodzińska, mgr Agata Pawłowska-

 Środa 4. 06. 2014

800- 930 Wczesna diagnostyka bioelektryczna uszkodzeń mózgu. – dr hab. med. W. Pilecki

930- 1015 Wczesna diagnostyka niemowląt wg Prechtla- dr nauk o kul. fiz. M. Domagalska

1015-1045 Przerwa śniadaniowa

1045- 1130 Podstawy diagnostyki i terapii neurorozwojowe dzieci metodą NDT-Bobath. – dr nauk o kul. fiz. M. Domagalska

1130 – 1315 Prezentacja przypadków- dr n. k. fiz. M. Domagalska i dr n..k.f. A. Szopa

1315-1400 Przerwa obiadowa

1400- 1445 Podstawy neurokinezjologiczne diagnostyki i terapii niemowląt metodą Vojty. – dr n. k. f. D. Wójtowicz

1445- 1700 Zajęcia praktyczne w grupach. – dr n. k. f. D. Wójtowicz, , mgr Artur Polczyk

 Czwartek 5.06. 2014

800-930 Fizjopatologia zaburzeń słuchu u dzieci. Podstawy diagnostyki audiologicznej i terapii uszkodzeń słuchu – dr n. med.
M. Morawska- Kochman

930- 1015 Neurofizjologiczne podstawy rozwoju motoryki i integracji sensorycznej w ontogenezie. Dziecko ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego.

1015-1100 Stan somatyczny z uwzględnieniem mózgowia oraz proces wzrastania dzieci z zespołem Downa- prof. n. med.
L. Sadowska

1100- 1115 Przerwa śniadaniowa

1115- 1200 Postęp w diagnostyce i terapii dzieci z zespołem Downa- prof. n med. L. Sadowska

1200- 1245 Teoretyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr)
wg Castillo-Moralesa u niemowląt i dzieci starszych. – dr n. hum. A. Regner

1245-1400 Przerwa obiadowa

1400- 1615 Zajęcia praktyczne w grupach

Ustno twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo-Moralesa- dr n. hum. A. Regner

 Piątek 6. 06. 2014

800- 845 Neurostymulacja w świetle integracji sensorycznej i plastyczności mózgu. Wrocławski Model Usprawniania (WMU) u dzieci
z wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami OUN- prof. n. med.
L. Sadowska

845- 1015 Metody psychopedagogiczne wspomagające proces rehabilitacji dziecka. Założenia teoretyczne i podstawy praktycznego stosowania- hipoterapia, – dr n. k.f. A. M. Choińska,

 

1015 Zakończenie kursu. Wręczenie certyfikatów

 

Fundamenty Kinezjologii Edukacyjnej -Gimnastyka Mózgu ® dla nauczycieli 02- 03. marca 2013 LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka


Na specjalistyczne  dwu stopniowe szkolenie:

 Dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

a także pedagogów i logopedów. 

Kinezjologia opiera się na badaniach wybitnych humanistycznie zorientowanych psychologów  i pedagogów: A.Gesella , C. Rogersa, J.Piageta, M. Montessori, L. Clarka, J. Canfielda i wielu innych.

Badania w Polsce: dr Celestryny Grzywniak „Kinezjologia Edukacyjna, metoda wspomagania rozwoju  i terapii psychomotorycznej” mgr Grażyny Wieczorek „Kinezjologia jako metodą wspomagającą proces osiągania dojrzałości szkolnej” oraz badania .Prof. Ludwiki Sadowskiej, dr Doroty Wójtowicz, Grażyny Wieczorek  potwierdzają, że zastosowanie ćwiczeń z  Gimnastyki Mózgu® wspomaga rozwój dzieci z trudnościami w uczeniu się.

 MIEJSCE SZKOLENIA: LOBUS  Gabinet Integracji Sensorycznej w Miejskiej Przychodni Zdrowia  w Suchej Beskidzkiej, ul. Handlowa 1, II piętro.

                                                                 

 klikając   na Lobus Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka      

  

Kinezjologia Edukacyjna – część II – 6.06.2014 – 7.06.2014

 Polski Instytut Kinezjologii Edukacyjnej zaprasza na szkolenie

Kinezjologia Edukacyjna - Gimnastyka Mózgu” (II stopień)

» SZCZEGÓŁY OFERTY ZNAJDZIESZ TUTAJ «

  Zobacz tez fragment ze szkolenia Kinezjologia Edukacyjna część    Ihttp://youtu.be/MFwkytPY-do

Siłą nauczyciela dziecka nadpobudliwego jest wiedza.

 

Pani nauczycielka wydaje polecenie: „Teraz otwórzcie książkę na stronie siedemnastej i przeczytajcie polecenie do ćwiczenia numer dwa, a potem zróbcie to ćwiczenie.” Pani widzi, że Piotrek nie otworzyła książki, nie wykonuje polecenia. Jest odwrócony do niej bokiem, patrzy przez okno.

Nie reaguje. Po chwili krzyczy: „Jaki śmieszny ten pies! Tak fajnie podskakuje!”. Reszta dzieci, zainteresowana sytuacją biegnie do okna popatrzeć. Część lekcji jest zmarnowana. Potem trzeba doprowadzać klasę do stanu poprzedniego skupienia na zadaniu.Z pewnością nie tylko takie zachowania są nauczycielom znane.

Zachowanie dziecka nadpobudliwego psycho-ruchowo w szkole mocno odbiega od zachowań jego rówieśników.

Najwięcej trudności sprawia nauczycielowi fakt, ze dziecko przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

 

ak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce?

Jak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce oraz rozpoznać ich talenty?

Polski Instytut Kinezjologii Edukacyjnej zaprasza na 3-dniowe specjalistyczne szkolenie Pierwszego Stopnia Gimnastyki Mózgu® dla pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Jest to jedyne w Polsce szkolenie, na którym poznasz praktyczne aplikacje metod Gimnastyki Mózgu w diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz uzdolnionych.

W programie szkolenia poza podstawami Kinezjologii jako jedyni w Polsce dajemy praktyki dziećmi.

Kliknij tutaj po szczegóły szkolenia

ruchy naprzemienne

Jak możesz ćwiczeniami z kinezjologii wspierać dziecko w uczeniu się

 Gdy twoje  dziecko popełnia błędy w czasie czytania: gubi litery, dodaje też litery wypaczając brzmienie słów.

Prędkość czytania ma obniżoną,  ma trudności w rozróżnieniu liter  b-p d-t k-g, cz-sz. gdy obserwujesz u swojego dziecka takie problemy,nie dziw się, że Twoje dziecko niechętnie wykonuje zadania  języka polskiego, nie lubi czytać, pisać wszystkie  bo  wszystkie te prace przychodzą mu z wielkim trudem więc ich unika.

korzyści z Kinezjologii Edukacyjnej

Jak i dlaczego Kinezjologia Edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?

             

Geneza słowa kinezjologia edukacyjna.

Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości  
jak wspomóc rozwój i proces uczenia się, wykorzystując  naturalny ruch fizyczny.

Słowo Edukacyjna– pochodzi od łacińskiego słowa „ educare” co znaczy wychowywać, kształcić,

Kinezjologia opiera się na badaniach wybitnych humanistycznie zorientowanych psychologów i pedagogów:
A.Gesella , C. Rogersa, J.Piageta, M. Montessori, L. Clarka, J. Canfielda i wielu innych.
Kinezjologia Edukacyjna oparta jest na trzech prostych założeniach :
1. Nauka jest naturalną przyjemną sferą działalności kontynuowaną przez całe życie.
2. Blokady ukryte w naszym ciele, które przeszkadzają nam w nauce i w rozwoju.
3. “Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu z wykorzystaniem ćwiczeń i procedur z  podstawowego programu kinezjologii zwanego Gimnastyką Mózgu.  ”®
Poznaj Fundamenty Kinezjologii  Edukacyjnej  i programu Gimnastyka Mózgu®
                 

Wymiary programu Gimnastyka Mózgu

Zobacz fragment z kursu Kinezjologia Edukacyjna część I

 

Poznaj dalsze procedury i ćwiczenia z Kinezjologii  Edukacyjnej  i programu Gimnastyka Mózgu®

                           

                                               

 Kinezjologia Edukacyjna – Gimnastyka Mózgu® część II