Zjawisko dysleksji, w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym, to trwałe zaburzenie procesu uczenia się, przy normie intelektualnej.

Do dysleksji zalicza się:

  • dysortografię – specyficzne trudności w pisaniu,
  • dyskalkulię – specyficzne trudności w przyswojeniu  matematyki.

Dysleksja zdarza się 3-4 razy częściej u chłopców, niż u dziewczynek.

Zaburzenie czytania widoczne są już w II klasie szkoły podstawowej.

Dlaczego dysleksja jest tak uciążliwa dla dzieci?

Dziecko popełnia błędy w czasie czytania: gubi litery, dodaje też litery wypaczając brzmienie słów. Stąd  ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu.

Prędkość czytania jest obniżona, dziecko ma trudności w rozróżnieniu b-p, d-t, k-g, cz-sz.

Drogi Rodzicu, gdy obserwujesz takie trudności, nie dziw się, że Twoje dziecko niechętnie wykonuje zadania z języka polskiego. Nie lubi czytać, a pisanie tych wszystkich prac, przychodzi mu z wielkim trudem.

W przypadku dysgrafii u dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, z trudem opanowują pisanie. Ich dyktanda, czy wykonywane przez nie ćwiczenia, zawierają mnóstwo błędów gramatycznych i ortograficznych. Nie stosują wielkich liter, przecinków i innych znaków interpunkcyjnych, piszą niewyraźnie.

Dzieci starsze, w czasie pisania starają się wykorzystać krótkie frazy z ograniczonym doborem słów, ale w pisowni tych słów, robią poważne błędy. Dlatego, uczniowie często odmawiają chodzenia na lekcje i pisania prac.

Rozwija się u nich poczucie nieporadności, własnej wadliwości, która często przekształca się w smutek.

Dzieci unikają kontaktów z rówieśnikami, w efekcie czego, znajdują się w izolacji.

Jak wyjaśnić mechanizm dysleksji?

Wielu badaczy widzi mechanizm dysleksji w zaburzeniu trzech rodzajów słuchu:

  1. fizyczny,
  2. muzyczny.

Czym charakteryzuje się każdy z nich?

Słuch fizyczny pozwala dziecku na rozróżnienie dźwięków z otoczenia: szumu liści, deszczu. A także dźwięków urbanistycznych, czyli: dźwięk samolotu, silnika samochodowego, stukotu kół samochodu, itp.

Słuch muzyczny daje dziecku. możliwość rozkoszowania się melodią, muzyką, tworzoną przez kompozytorów.

Słuch fonemowy daje dziecku możliwość rozumienia mowy, pozwala rozróżniać odcienie, akcenty, jeden dźwięk od drugiego. Jeśli słuch fonemowy nie jest dobrze rozwinięty, dziecko ma trudności z rozróżnieniem podobnych brzmień słów i liter.

Jeśli dziecko ma uszkodzony słuch fonematyczny, będzie miało duże trudności z nauczeniem się czytania, ponieważ nie słyszy precyzyjnie dźwięków mowy. Nie jest też w stanie nauczyć się pisania, gdyż nie wie, jaki dźwięk ma ta, lub inna litera.

Aby dziecko odnosiło sukcesy w szkole, potrzebuje jeszcze jednej umiejętności – widzenie liter. Pozwala ono dziecku zapamiętać ich kształt i go: odtworzyć. Posłuchać, zapamiętać, powiedzieć, zapisać, zobaczyć.

Szkoła i proces uczenia jest doświadczeniem, które wpływa na kształtowanie poczucia własnej wartości. Słabe wyniki w szkole przynoszą dziecku wiele negatywnych emocji, które prowadzą do lęku, wręcz fobii szkolnej. Powstaje błędne koło.

Zaobserwuj swoje dziecko, czy ma problemy z pisaniem i czytaniem.?

Czy te problemy nie wynikają z  problemów opisywanych powyżej?

Co możesz zrobić, jeśli zauważysz takie problemy?

Jak usprawnić słuch fonematyczny?

Jak sprawić, aby dziecko czytało?

Ale, to wkrótce….teraz odsyłam do artykułów.

Oto lista 3 podstawowych artykułów o Kinezjologii Edukacyjnej, z którymi powinieneś się zapoznać:
1.  Jak i dlaczego kinezjologia edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?
2. Główna przyczyna trudności w uczeniu się.3. Kinezjologia co daje integracja półkul mózgowych

Powstaje pytanie. Jak skutecznie pomóc takim dzieciom? Jedną ze skutecznych metod pomocnych w przezwyciężaniu dysleksji jest Kinezjologia Edukacyjna wraz z programem Gimnastyka Mózgu®.

W najbliższym tygodniu opublikuję bezpłatny poradnik: Gimnastyka Mózgu® ćwiczenia usprawniające uczenie się